Contact
 

Algemene Voorwaarden – BBQthuisbezorgd B.V.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 ‐ Definities

Artikel 2 ‐ Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 ‐ Toepasselijkheid

Artikel 4 ‐ Het aanbod

Artikel 5 ‐ De overeenkomst

Artikel 6 ‐ Uitsluiting herroepingsrecht bij levering van producten

Artikel 7 ‐ De prijs

Artikel 8 ‐ Conformiteit en garantie

Artikel 9 ‐ Levering en uitvoering

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 12‐ Overmacht

Artikel 13 ‐ Geschillen

Artikel 14 ‐ Wijziging, uitleg en vindplaats van deze algemene voorwaarden

 

Artikel 1 ‐ Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan

klanten aanbiedt;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het

sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken

voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van

een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

samengekomen.

 

Artikel 2 ‐ Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: BBQthuisbezorgd B.V.

Vestigings‐ en bezoekadres: Westkanaalweg 94, 2461 EJ te Ter Aar

Telefoonnummer: 0172 26 00 80

E‐mailadres: info@BBQthuisbezorgd.nl

KvK‐nummer: 80778224

Btw‐identificatienummer: NL8617.97.000.B.01

 

Artikel 3 ‐ Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke

tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene

voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk

kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige

lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene

voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige

wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een

duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst

op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs

elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs

elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 ‐ Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zijn ze

slechts geldig, zolang de voorraad strekt.

2. Elk aanbod is inclusief omzetbelasting en kosten van aflevering. De klant is de prijs verschuldigd

die BBQthuisbezorgd B.V. in haar bevestiging heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf

verschuldigd, in zoverre dat zolang niet is betaald, BBQthuisbezorgd B.V. geen producten zal

leveren.

3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven et cetera met betrekking tot alle

aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege

BBQthuisbezorgd B.V. worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of

gedaan. BBQthuisbezorgd B.V. kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten

volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond

en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

Artikel 5 ‐ De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment

van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

voorwaarden.

2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer

onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de

ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de

overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische

en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en

zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de

ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich ‐ binnen wettelijke kaders ‐ op de hoogte stellen of de klant aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn

voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op

grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij

gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere

voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de klant geen mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van

redenen te ontbinden, omdat de producten op bestelling worden gemaakt en door hun aard niet

teruggezonden kunnen worden. De producten kunnen immers snel bederven. Hierdoor is de

wettelijke bedenktijd van 7 werkdagen op deze overeenkomst niet van toepassing. Indien het

ontvangen product een gebrek vertoond, dan kan de klant dit binnen 7 dagen per mail aan

BBQthuisbezorgd B.V. kenbaar maken.

Het is daarbij van belang dat het gebrek van het product duidelijk gespecificeerd wordt.

BBQthuisbezorgd B.V. zoekt dan in samenspraak met de klant naar een passende oplossing.

 

Artikel 7 ‐ De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van

veranderingen in btw‐tarieven.

2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

3. Kennelijke (manipulatie‐) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na

de totstandkoming van de overeenkomst door BBQthuisbezorgd B.V. worden gecorrigeerd.

 

Artikel 8 ‐ Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst. De ondernemer

garandeert derhalve dat de producten van goede kwaliteit geleverd worden en voldoen aan de

vereisten van de Wet Voedsel en Warenautoriteit en vers zijn.

 

Artikel 9 ‐ Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst

nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,

zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen op de door de klant gereserveerde datum bezorgen.

4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich

inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Indien de klant daar niet mee

akkoord gaat heeft hij recht op reductie van de overeengekomen prijs. Dit wordt in nader

overleg bepaald.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het

moment van bezorging aan de klant De klant dient na ontvangst de producten direct, doch

uiterlijk binnen 3 uur, te controleren. Indien de klant producten in slechte toestand ontvangt of

producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen

worden, dient de klant dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan

BBQthuisbezorgd B.V. kenbaar te maken, bij gebreke waarvan zijn recht op vervanging vervalt. Dit

omdat na zes uur evt. tekortkomingen niet meer vastgesteld kunnen worden.

6. Kennisgeving hiervan dient duidelijk omschreven en bij voorkeur begeleid door beeldmateriaal te

geschieden. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de klantenservice via

info@BBQthuisbezorgd.nl.

7. Indien op het beoogde moment van levering door de postbode, noch de klant of een door hem

aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de klant of bovenbedoelde

aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat

BBQthuisbezorgd B.V. vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de

inhoud van de verpakking.

 

Artikel 10 ‐ Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen direct

na het plaatsen van de bestelling te worden voldaan. Na ontvangst van de volledige betaling zal de

ondernemer de bestelling in behandeling nemen.

 

Artikel 11 ‐ Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. BBQthuisbezorgd B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant of van

derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of

letselschade, of andere indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

2. De klant vrijwaart BBQthuisbezorgd B.V. voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan

ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of rentes, veroorzaakt door, voorgevallen bij,

of op enigerlei wijze verband houdende met de door zijn geleverde zaken.

 

Artikel 12 ‐ Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd

worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de

wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat

is de verplichtingen na te komen.

 

Artikel 13 ‐ Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden

betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14 ‐ Wijziging, uitleg en vindplaats van deze algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leiden onder

nummer 80778224.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de

Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. BBQthuisbezorgd B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of

aan te vullen.

4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van

het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Product
Vous venez de placer ce produit dans votre panier.
Vous avez maintenant 0 produits dans votre panier.